Opbrengstgericht werken op De Wegwijzer

Op De Wegwijzer werken we opbrengstgericht. Opbrengstgericht werken wil zeggen: het bewust, cyclisch en systematisch werken met als doel de grootst mogelijke opbrengst. Die opbrengsten hebben betrekking op leerprestaties, de sociaal-emotionele resultaten en de tevredenheid van ouders, leerlingen en het vervolgonderwijs. Opbrengstgericht werken heeft hoge verwachtingen van de kinderen en gaat uit van doelgericht werken. Voor onze leerkrachten betekent doelgericht werken onder andere dat zej de doelen op groepsniveau formuleren en vertalen naar een groepskoers en individuele leerling-plannen. Op deze manier zijn de verschillen binnen de groep beter te begeleiden.

Cyclisch werken

Bij opbrengstgericht werken wordt op een systematische wijze en volgens een bepaalde cyclus gewerkt. Daarbij stelt de leerkracht allereerst voor zichzelf doelen met betrekking tot de cognitieve resultaten en sociaal-emotionele vaardigheden van de kinderen. Met die doelen in het achterhoofd wordt het onderwijsproces vormgegeven. Daarna gaat de leerkracht naar de opbrengsten kijken en controleren of de gestelde doelen behaald zijn. De leerkracht analyseert de nieuwe gegevens. Aan de hand van deze analyse past hij het onderwijsproces of de doelen aan. Op deze manier is er dus steeds feedback over de kwaliteit van het onderwijs.