Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingevoerd.
Passend onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd.
De regionale Samenwerkingsverbanden spelen hierin een sleutelrol.
In deze samenwerkingsverbanden werken scholen voor regulier en speciaal basisonderwijs nauw samen om alle leerlingen in hun werkgebied goed en passend onderwijs te geven, ook de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Onze school valt onder het samenwerkingsverband PO ZOUT, actief in de regio Zuidoost-Utrecht.
De missie van dit samenwerkingsverband luidt als volgt: ‘Elk kind heeft recht op goed onderwijs, dat aansluit bij zijn mogelijkheden en behoefte’.
Er gaat geld naar basisscholen, zodat wij kinderen het onderwijs en de ondersteuning kunnen geven die ze nodig hebben. Echt maatwerk dus.
Om de zorgplicht goed te kunnen realiseren kan onze school ondersteuning krijgen van een team van deskundigen. Dit heet het schoolondersteuningsteam (SOT).
Het SOT adviseert en ondersteunt de school, de leerling, de ouder en de leraar.
Als het nodig is, kan dit team ook een rol spelen in de overstap naar het speciaal (basis)onderwijs.