Sociaal emotionele ontwikkeling

Omgaan met elkaar

We vinden een rustige, veilige sfeer op school heel belangrijk. Daarom hebben we met elkaar een aantal regels afgesproken met de bedoeling een goed pedagogisch klimaat te scheppen, waarbij iedereen op school zich prettig voelt. Deze regels, die gaan over “hoe gedragen we ons in de school, in de groep, tijdens het overblijven en op het schoolplein”, worden regelmatig in het team en met de kinderen besproken. We denken, dat een aantal duidelijke regels aan kinderen en volwassenen houvast geeft en dus veiligheid.

Klik hier  voor het pedagogisch beleidsplanKinderen en hun sociale talenten

Sociale competentie is het vermogen om adequaat te kunnen handelen in sociale situaties. Belangrijk is hoe je met jezelf en met elkaar omgaat; het gaat om meedoen en meebepalen. Niet alleen over je voegen naar de anderen: de groep, de maatschappij. Sociale competentie is ook invloed uitoefenen op je omgeving. Het gaat daarbij om het evenwicht.
De verwachtingen die je aan sociaal competent gedrag mag stellen, zijn voor elke leeftijd anders. Een kleuter lost een ruzie bijvoorbeeld anders op dan een leerling uit de bovenbouw.  Aan de hand van de methode: Kinderen en hun sociale talenten, besteden we hier aandacht aan. We volgen de ontwikkeling van de leerlingen met het volgsysteem ZIEN! ZIEN! ondersteunt het gehele proces van signaleren tot handelen.


 
Kennis, vaardigheden en houding

Iemand is sociaal competent als deze persoon zowel rekening houdt mijn zijn eigen belangen als met die van een ander. En als hij dit doet volgens de waarden en normen die in zijn samenleving gelden. Hiervoor zijn kennis, vaardigheden en een juiste houding nodig.
•Kennis heeft te maken met weten en kennen
•Vaardigheden hebben te maken met doen en kunnen
•Houding heeft te maken met willen en durven

Er zijn natuurlijk ook andere aspecten van invloed op de houding van een kind. Bijvoorbeeld de gevoelens van een kind en het beeld dat hij of zijn van zichzelf en de ander heeft.