De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als school krijgen wij te maken met nieuwe Europese wetgeving rond privacy, te weten de AVG die per 25 mei ingaat. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming.

CBS De Wegwijzer heeft in samenwerking met de CED-Groep een start gemaakt met het voldoen aan deze AVG. Binnen VPCO De Viermaster is daarvoor een bovenschoolse werkgroep geformeerd, die verantwoordelijk is voor de invoering van de AVG op alle niveaus binnen VPCO De Viermaster.

Momenteel zijn we bezig met de volgende zaken
·         invullen van het Register Verwerkingen,
·         verzamelen en beoordelen van de verwerkingsovereenkomsten,
·         bespreken en vragen om instemming aan de GMR van het Privacy beleid
·         de aanstelling van een Functionaris Gegevensverwerking

‘Verwerking’ heeft alles te maken met de persoonsgegevens die wij zelf, maar ook anderen zoals softwareleveranciers, verwerken. In het kader daarvan:
·         voeren we een nieuw inschrijfformulier op de scholen in, dat voldoet aan de eisen van de AVG.·         maken onze bovenschoolse ICT-medewerkers op de scholen een start met het inventariseren van de aanwezige software op zowel de servers als de standalone devices.

Dit traject samen met de CED-Groep zal ertoe leiden dat CBS De Wegwijzer betrokkenen goed voorlicht over de privacybescherming op school, over de rechten en plichten van leerlingen, ouders en medewerkers en over wat de school doet om privacy-risico’s te beperken. Scholen zijn namelijk vanaf 25 mei verplicht om ondubbelzinnig te onderbouwen waarom ze persoonsgegevens van leerlingen willen verzamelen en verwerken en hoe lang ze die gegevens willen bewaren. Ook mogen er niet meer gegevens worden gevraagd dan strikt noodzakelijk is. Voor het gebruik van foto’s en video’s van leerlingen is bijvoorbeeld jaarlijks toestemming van ouders nodig. Toestemming moet altijd worden vastgelegd met een handtekening van de ouder(s). Dit geldt ook voor het gebruik van digitale leermiddelen.

Op CBS De Wegwijzer zullen we ook alles in het werk stellen om datalekken te voorkomen. Van een datalek is sprake als persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of kunnen vallen of kwijtraken.