De nieuwe Wet passend onderwijs is op 1 augustus 2014 ingegaan. Vanaf dat moment hebben schoolbesturen ‘zorgplicht’. Dat betekent dat onze scholen voor passend onderwijs moeten zorgen. Dat kan op de school zelf zijn, of op een andere, meer passende school.

Plusklas

Een plusklas is een aparte klas waar meerdere hoogbegaafde leerlingen op eigen niveau onderwijs krijgen, gedurende één dagdeel per week.

Een succesvolle plusgroep hoort een klas te zijn waar hoogbegaafde kinderen (opnieuw) kunnen ontdekken hoe leuk het is om te leren. Binnen de plusgroep hebben zij de mogelijkheid te werken met ontwikkelingsgelijken, iets waaraan veel hoogbegaafde leerlingen behoefte hebben en wat zij veelal missen in de eigen groep. Daarentegen is een plusgroep geen klas waar je alleen maar leuke dingen doet, het is beslist geen vrijblijvend zoethoudertje! Er worden ook hier duidelijke eisen aan de leerlingen gesteld. 

De leerlingen worden door de intern begeleider (IB) van de school namens de leerkracht en de ouders aangemeld bij de projectgroep. De projectgroep bepaalt of er voldaan wordt aan de ​​toelatingscriteria. Deze criteria, waaruit moet blijken dat de leerling hoogbegaafd is, zijn door de projectgroep vastgesteld.

Praktijkklas

Een Praktijkklas is een bovenschoolse klas waar meerdere leerlingen uitgedaagd worden om één dagdeel te werken aan praktische vaardigheden.

In de Praktijkklas wordt er ingesprongen op de behoeften en talenten van leerlingen die (vaak) op cognitief gebied meer moeite hebben met leren.

De talenten van onze leerlingen zijn voor ons uitgangspunt en daarop willen wij het onderwijsaanbod afstemmen. We willen leerlingen leren deelnemen aan de samenleving, waarin zij van waarde zijn voor hun naasten en de schepping.

We doen een beroep op hun kwaliteiten, bevorderen hun betrokkenheid op de school en ontlasten hen van enkele leermomenten waarop meer frustratie ontstaat dan leereffect en -plezier.