Verlof aanvragen

In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Er bestaat een leerplicht vanaf het moment dat het kind vijf jaar wordt. Kleuters die vier jaar zijn geworden en nog niet leerplichtig zijn, vallen dus niet onder de leerplichtwet.
Het is uiteraard wel de bedoeling, dat ook eventueel verzuim van een vierjarige leerling wordt gemeld. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven.
In een aantal gevallen is er voor leerplichtige kinderen een uitzondering mogelijk. Als er een bijzondere reden is, waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels van zo'n uitzondering houden. De uitzonderingen worden hieronder beschreven bij het kopje 'verlof in geval van gewichtige omstandigheden'. Meer informatie vindt u in de brochure leerplicht.

Een aanvraag voor verlof dient altijd schriftelijk te gebeuren. Er zijn aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties verkrijgbaar bij de directeur van de school, of u kunt dit formulier hier downloaden. De volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante bijlagen, levert u bij de directie in. 
 
 Verlof in het geval van gewichtige omstandigheden

Onder de in de leerplichtwet genoemde 'gewichtige omstandigheden' vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerlingen vallen.  Hierbij moet worden gedacht aan:
- een verhuizing van het gezin (maximaal één dag);
- huwelijk van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats (maximaal
één dag);
- huwelijk van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats (maximaal
twee dagen);
- viering van een 25-, 40-, of 50- jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig
huwelijksjubileum van ouders of grootouders (maximaal één dag);
- ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met
de directeur en/of leerplichtambtenaar);
- overlijden van bloed- en aanverwanten;
- naar het oordeel van directeur belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof. 
 
 Géén gewichtige omstandigheden

- verjaardagen;
- verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn;
- familiebezoek in het buitenland;
- vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
- vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
- een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;
- eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte. 
 
 Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Er kan nooit aanspraak gemaakt worden op dit verlof omdat "een ander kind ook vrij kreeg". Een aanvraag voor verlof wegens "gewichtige omstandigheden" dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend.

Klik op de link om het aanvraagfomulier schoolverzuim te printen.