Even voorstellen: de MR van de Wegwijzer

Samenstelling:

Erik Donkersteeg (lid oudergeleding, voorzitter) 
Marjan van Ginkel (lid oudergeleding, lid GMR)
Anneloes van Snippenberg (lid personeelsgeleding, lid GMR)
Lisette de Waal (lid personeelsgeleding, secretaris) 

Wat doet de MR?
De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer om de 8 weken overleg. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, of de wijze waarop ouders meehelpen in de school. In de wet medezeggenschap op scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in de school tegen o.a. discriminatie en bevordert gelijke behandeling. Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen op school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag. Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bestuur en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd.

Samenstelling medezeggenschapsraad
In het basisonderwijs bestaat de raad uit ouders en personeel. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. De leden van de oudergeleding komen, bij meerdere aanmeldingen, via verkiezingen in de MR. De leden van de personeelsgeleding hebben bij toerbeurt zitting in de MR. Het bevoegd gezag stelt een medezeggenschapsreglement op. Hierin staat de wijze waarop verkiezingen gehouden worden.

Taken medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de WetMedezeggenschap op Scholen (WMS). De wet geldt voor alle scholen, behalve voor hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs. Vanuit de MR is er ook een afvaardiging aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Dit is de MR van de schoolvereniging.  Marjan van Ginkel en Anneloes van Snippenberg vertegenwoordigen onze school in de GMR.

Instemmingsrecht
Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over die zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolpan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Adviesrecht
In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen (het samengaan met een andere school) en het aanstellingsbeleid en ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft het advies niet over te nemen.

MR of OC?
De MR en de oudercommissie (OC) spannen zich in om met het team van de Wegwijzer een goede school te maken en te houden. De oudercommissie bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school.